අපව අමතන්න

දුරකථන: 86-755-82374286

විද්යුත් තැපෑල: sallyyip@neon-glo.com

වට්ස්ඇප්: 8618927415941

ලිපිනය: 14 වන මහල, බ්ලොක් ඒ, යොංටොං ගොඩනැගිල්ල, 3146 රෙන්මින් උතුරු පාර